PBP Banner                    
ZYKLUS 228 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Interaktive Sternenkarte
Sternenkarte Ceta Grando Jump Station 1 Jump Station 2 Jump Station 3 Khal Lyra Merpha Mystery Nebula Red Sektor B15 Thalia Tulon Turnus Tyr XGI Station Zonas
  C
e
t
a
G
r
a
n
d
o
K
h
a
l
L
y
r
a
M
e
r
p
h
a
M
y
s
t
e
r
y
N
e
b
u
l
a
R
e
d
S
e
k
t
o
r

B
1
5
T
h
a
l
i
a
T
u
l
o
n
T
u
r
n
u
s
T
y
r
X
G
I

S
t
a
t
i
o
n
Z
o
n
a
s
Ceta 2 5 5 5 4 5 6 5 10 4 7 8 5 7 4
Grando 5 2 5 3 6 6 4 3 8 6 5 7 4 9 5
Khal 5 5 2 5 4 6 4 4 10 6 5 9 3 5 4
Lyra 5 3 5 2 6 4 3 5 6 6 3 9 5 9 5
Merpha 4 6 4 6 2 4 5 6 11 5 6 9 6 4 3
Mystery 5 6 6 4 4 2 3 7 9 3 3 10 7 6 3
Nebula 6 4 4 3 5 3 2 6 8 5 2 10 6 7 3
Red 5 3 4 5 6 7 6 2 10 6 7 8 3 8 6
Sektor B15 10 8 10 6 11 9 8 10 2 10 7 14 10 14 10
Thalia 4 6 6 6 5 3 5 6 10 2 4 9 6 8 5
Tulon 7 5 5 3 6 3 2 7 7 4 2 11 7 8 4
Turnus 8 7 9 9 9 10 10 8 14 9 11 2 9 12 9
Tyr 5 4 3 5 6 7 6 3 10 6 7 9 2 6 6
XGI Station 7 9 5 9 4 6 7 8 14 8 8 12 6 2 5
Zonas 4 5 4 5 3 3 3 6 10 5 4 9 6 5 2